Az ittas vezetés rendőri ellenőrzése

- hirdetés -

Az ittas vezetés szankciórendszere az elmúlt években jelentősen megváltozott, így érdemes tisztában lenni azzal, hogy ittas vezetés estén milyen szankciókra számíthat az, aki így vesz részt a közúti forgalomban.

Szabálysértés, közigazgatási bírság, bűncselekmény

Az ittas vezetés esetén az elkövető szabálysértési bírságra, közigazgatási bírságra, vagy büntetésre számíthat. Az egyes szankciók közötti elhatárolási szempont alapvetően a vezetett jármű típusa, valamint a szervezetben lévő, szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke.

Ittas vezetés szabálysértés

Amennyiben valaki az ittas vezetés szabálysértési alakzatára kíváncsi, annak tényállását a szabálysértési törvényben találhatja meg. A rendelkezések értelmében

  • aki vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem gépi meghajtású vízi járművet úgy vezet, hogy szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, vagy
  • vasúti vagy légi jármű, gépi meghajtású vízi jármű, úszó munkagép, illetve közúton vagy a közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású jármű vezetését olyan személynek engedi át, akinek a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, szabálysértést követ el.
- hirdetés

Mint a rendelkezésből kiolvasható, a klasszikus értelemben vett ittas vezetésnek (ittasan, gépkocsival történő közlekedés) szabálysértési alakzata nincs. A szabálysértési törvényben meghatározott ittas vezetés szabálysértése kizárólag vasúti, légi járművel, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem gépi meghajtású vízi járművel követhető el, mégpedig úgy, hogy az elkövető szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van.

Ittas vezetés: közigazgatási bírság

Ezzel már többször lehet találkozni. Ugyanis a jogszabályok módosítása miatt az ittas vezetésnek lett egy közigazgatási bírsággal szankcionálható magatartása. Közigazgatási bírság esetén – amennyiben a járművezető szervezetében a meghatározott értékű alkohol van – egy fix bírságra számíthat, vezetői engedélye nem kerül elvételre ebben az esetben.

Az ittas vezetés közigazgatási bírságolására vonatkozó szabályokat a 156/2009. kormányrendelet 11/D. melléklete tartalmazza. A hivatkozott rendelet értelmében, amennyiben a gépi meghajtású járművet vezető szervezetében 0,30 gramm/liter, vagy 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációt meg nem haladó értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, akkor a közigazgatási bírság összege 30.000,- Ft.

Azonban ha a fenti értéktől magasabb értékű alkohol van a járművezető szervezetében, és ez az érték nem éri el a bűncselekményi értékhatárt, akkor a közigazgatási bírság összege 100.000,- Ft.

Ezekben az esetekben az ittas vezető az ellenőrző hatóságtól egy csekket kap, amelyet be kell fizetnie. Mint említettem, ezekben az esetekben a vezetői engedély nem kerül bevonásra, elvételre.

Ittas vezetés bűncselekmény

Az ittas vezetés büntetőjogi szabályozásában is jelentős változás volt. Míg a korábbi Büntető Törvénykönyv (Btk.) csak akkor büntette az ittas vezetést, ha az így vezetett személy befolyásolt állapotban volt, addig az új tényállás értelmében aki ittas állapotban vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású úszólétesítményt vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet vezet, vétséget követ el.

Mint olvasható, már nem kell a befolyásoltságot vizsgálni, csupán az ittasság állapotot kell bizonyítani. A Btk. az értelmező rendelkezések között határozza meg az ittas állapotban lévő személy fogalmát. A fogalom szerint ittas állapotban lévő személy az, akinek a szervezetében 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál nagyobb érték előidézésére alkalmas szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van.

Amennyiben valaki az ittas vezetés bűncselekményt (járművezetés ittas állapotban) követi el, akkor pénzbüntetésre, és járművezetéstől eltiltásra számíthat. Amennyiben a bíróság a büntetőeljárás során valakit a járművezetéstől eltiltott ittas vezetés miatt (bármennyi időtartamra) – amely lehet határozott idejű, vagy végleges -, akkor a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (18. § (4) bekezdés) értelmében utánképzésen kell részt vennie.

Az ittas vezetés rendőri ellenőrzése

Az ittasság rendőri ellenőrzésének szabályait alapvetően a rendőrségről szóló törvény, a szolgálati szabályzat, valamint az ittasság ellenőrzéséről szóló 40/2018-as ORFK utasításban találhatjuk meg.

A rendőrség az ittasságot alapvetően két eszközzel állapítja meg: kalibrált elektromos alkoholteszterrel, valamint hiteles elektromos légalkoholmérő berendezéssel (a régi spiratest már nem alkalmazandó).

Alkoholteszterrel az ittasság ellenőrzését a cselekmény időpontját követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkorábban a szeszes ital fogyasztásának befejezésétől számított 10 perc elteltével kell végrehajtani. Az ellenőrzés megkezdésekor szóban figyelmeztetni kell az ellenőrzés alá vont személyt, hogy a légalkoholmérés megtagadása vagy sikertelen mintaadás esetén az ittasságellenőrzés elvégzése érdekében vér- és vizeletminta vételre előállíthatják.

Mindezeken túl az ellenőrzött személyt nyilatkoztatni kell arra, hogy megértette a sikertelen mérés vagy megtagadás következményeire való figyelmeztetést, van-e egészségügyi akadálya az ellenőrzésnek, valamint mikor fogyasztott utoljára szeszes italt.

Alkoholteszterrel végzett ittasságellenőrzés esetén az ellenőrzés időpontját és a mérés számszerű eredményét, illetve az elszíneződés mértékét a feljelentésben minden esetben rögzíteni kell.

Hiteles mérőeszköz alkalmazása esetén előállítás csak akkor foganatosítható, ha a hiteles mérőeszközzel történő vizsgálat jogszabályi feltételei az intézkedés alá vont személy előzetes szóbeli nyilatkozata alapján fennállnak. A hiteles mérőeszközzel történő mérés végrehajtása előtt a mérést végrehajtó (intézkedő) rendőr köteles meggyőződni arról, hogy a mérőeszköz alkalmas-e joghatással bíró (bizonyító erejű) mérés végzésére, azaz, hogy a mérőeszköz hitelesítése hatályos-e. Amennyiben a mérőeszköz nem minősül hitelesnek, azzal mérés nem hajtható végre.

A hiteles mérőeszközzel történő ellenőrzést jegyzőkönyvön kell rögzíteni, továbbá a készülék által a mérés eredményét mindkét mérés alkalmával két példányban kell kinyomtatni, és azokat az intézkedés alá vont személlyel alá kell íratni. A mérés végrehajtásán és a Jegyzőkönyv felvételénél a hiteles mérőeszköz kezelőjén kívül legalább egy intézkedő rendőrnek jelen kell lennie, és a Jegyzőkönyvet mindegyiküknek alá kell írniuk.

Vér- és vizeletminta vétel

A vér- és vizeletvételre kizárólag erre a célra rendszerbe állított olyan szavatos mintavételi egységdoboz alkalmazható, amelynek a mintavételi eszközöket magába foglaló doboza bontatlan. A mintavételi egységdoboz felnyitása és alkalmazása csak a mintavétellel érintett személy, az intézkedést foganatosító rendőr és a mintát vevő orvos jelenlétében történhet.

Kép forrása: Yutacar | Unsplash

- hirdetés -