Mit jelent a teljes bizonyító erejű magánokirat?

- hirdetés -

A teljes bizonyító erejű magánokirat kifejezéssel sok jogszabályban lehet találkozni, azonban nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit jelent pontosan, milyen okiratok minősülnek teljes bizonyító erejű magánokiratnak.

Jogszabályi fogalom meghatározás

Hogy mely okiratok minősülnek teljes bizonyító erejű magánokiratnak, a polgári perrendtartásról szóló törvény (325. §) sorolja fel. Ennek alapján teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül:

  • a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta;
  • két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; ennek igazolásaként a két tanú az okiratot aláírja, valamint fel kell tüntetni a tanúk nevét és lakóhelyét;
  • az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti;
  • az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően aláírja;
  • ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy az okirat aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el;
  • az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és – amennyiben jogszabály úgy rendelkezik – azon időbélyegzőt helyez el;
  • az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, vagy
  • olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött létre, ahol a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendeli és a személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adattal együtt vagy az alapján hitelesen igazolja; továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről kiállított igazolást elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az okirattal együtt legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és legalább fokozott biztonságú időbélyegzővel látja el.

Bizonyító ereje a teljes bizonyító erejű magánokiratoknak

A polgár perrendtartásról szóló törvény arról is rendelkezik, hogy milyen bizonyító erő fűződik az ilyen okiratokhoz. A jogszabályi rendelkezés értelmében az ellenkező bizonyításig teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy az okirat aláírója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetve elfogadta vagy magára nézve kötelezőnek ismerte el.

Törvényi vélelem

- hirdetés

A jogszabály nem állít fel törvényi vélelmet a teljes bizonyító erejű magánokirat valódisága mellett. Ez azt jelenti, hogy az ilyen magánokiratok valódiságát csak akkor kell bizonyítani, ha azt kétségbe vonják, vagy a valódiság bizonyítását a bíróság szükségesnek érzi.

Külföldön kiállított magánokirat

A polgári perrendtartás azt is meghatározza, hogy  a külföldön kiállított okirat a kiállítási hely joga szerint fennálló bizonyító erejét akkor is megtartja, ha a fent említett jogszabályi fogalommeghatározásnak nem felel meg.

Magánokirat

Amennyiben a kiállított magánokirat nem felel meg a teljes bizonyító erejű magánokirat törvényi feltételeknek, akkor úgynevezett egyszerű magánokiratnak minősül, így törvényi vélelem sem fűződik hozzá.

- hirdetés -