A versenytilalmi megállapodás alapján a munkavállaló arra vállal kötelezettséget, hogy nem tanúsít olyan magatartást a munkaviszony megszűnését követően, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné, mindezt megfelelő ellenérték fejében.

A versenytilalmi megállapodás lényege

A versenytilalmi megállapodás úgy is lehet ismerni, hogy konkurencia-kizárási szerződés. A megállapodásnak az a lényege, hogy ezzel a megállapodással lehet arra kötelezni a munkavállalót, hogy ne tanúsítson olyan magatartást, amely a munkáltatója érdekét sértené vagy veszélyeztetné. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a megállapodásban lehet rögzíteni, hogy a munkavállaló milyen munkakörben és milyen munkáltatónál nem helyezkedhet el.

A versenytilalmi megállapodást élesen el kell határolni a munkavállaló titoktartási kötelezettsége alól. Ugyanis a titoktartási kötelezettség a munkavállalót mindenféle megállapodás nélkül is köti, még a munkaviszony megszűnését követően is.

Megfelelő ellenérték

A versenytilalmi megállapodás a munkavállaló részéről nem ingyenes. Ugyanis a munkáltató köteles megfelelő ellenértéket fizetni a munkavállaló részére, amennyiben ilyen megállapodást köt vele. Az ellenérték összege a felek által szabadon meghatározott. Azonban a Munka Törvénykönyve rögzíti, hogy a versenytilalmi megállapodás ellenérték összegének meghatározásánál arra kell tekintettel lenni, hogy a megállapodás milyen mértékben akadályozza a munkavállalót egy újabb munkaviszony létesítésében.

A jogszabály meghatározza a minimum értéket is: nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó lapbér egyharmada.

A versenytilalmi megállapodás időtartama

A jogszabály azt is rögzíti, hogy a versenytilalmi megállapodás hossza nem lehet örök érvényű, azt csak meghatározott időtartamra lehet kötni. Ez az időtartam a munkaviszony megszűnését követő két évig tarthat.

Szóbeliség vagy írásbeliség

A hatályos rendelkezések nem rögzítik azt, hogy írásba kell foglalnia  versenytilalmi megállapodást. Vagyis ez azt jelenti, hogy versenytilalmi megállapodás szóban is köthető. Azonban a későbbi kikényszeríthetőség miatt mindenképpen érdemes írásba foglalni a megállapodást.

Kötbér kikötése

A Munka Törvénykönyve arra is lehetőséget ad arra, hogy a felek a szerződésszegésük esetére kötbért kössön ki. Amennyiben a felek kötbért kötnek ki, akkor erre a Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) foglalt szabályokat kell alkalmazni.

A kötbér egyébként azt jelenti, hogy a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

Fontos megjegyezni, hogy kötbért kikötni kizárólag írásban lehet.

Munkáltató személyében bekövetkező változás

A jogszabály azt is rögzíti, hogy a munkáltató személyében bekövetkező változása esetén a versenytilalmi megállapodásból származó jogok és kötelezettségek az átvevő munkáltatóra átszállnak.