Néhány héttel ezelőtt érkezett egy kérdés az adatvédelmi hatósághoz (NAIH), amelyben a levél írója azt kérdezte, hogy mennyiben vonatkoznak az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) szabályai az iskolai fotózásra, valamint arra, hogy az így készült képet elhelyezzék az iskolai évkönyvben.

Mint korábbi írásomból megtudható, az emberi képmás személyes adatnak minősül és emiatt ha valaki ilyen adatot kíván felhasználni, akkor figyelembe kell venni és alkalmazni kell az adatvédelmi rendelet és a magyar adatvédelmi törvény rendelkezéseit.

Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Amennyiben egy iskola egy osztályról akar osztályképet készíteni, és azt el akarja helyezni az iskolai évkönyvben, akkor azt gyakorlatilag kétféleképpen lehet megfelelni a hatályos adatvédelmi szabályoknak. A képmásnak, mint személyes adatnak a kezelésére vonatkozó jogalap lehet egyrészt az érintett hozzájárulása, vagy jogos érdek.

Amennyiben az adatkezelő – esetünkben az iskola – a hozzájárulást alkalmazza jogalapként, akkor annak önkéntesnek, konkrétnak, és megfelelő tájékoztatáson kell alapulnia, valamint a hozzájárulásnak egyértelműnek kell lennie. Az érintett hozzájárulása tehát akkor érvényes és az akkor lehet megfelelő jogalap, ha az önkéntes, tehát ha – az ehhez fűződő bármely hátrány vagy kár nélkül – dönthet úgy a diák vagy a tanár, hogy
nem kíván szerepelni a képfelvételen.

Az érvényesség további feltétele, hogy a konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuljon, amely feltétel akkor érvényesül, ha az érintett tisztában van legalább az adatkezelő kilétével és az adatkezelés céljával. Vagyis jelen esetünkben ez azt jelenti, hogy az iskolának a diákot egyértelműen tájékoztatni kell a diákot, hogy a fényképfelvétel (osztálykép) célja, hogy azt elhelyezzék az iskolai évkönyvben.

Az adatvédelmi hatóság a válaszlevelében kiemeli, hogy a képfelvétel elkészítéséhez való hozzájárulás soha nem jelentheti egyben annak további felhasználásához való hozzájárulást. Hozzájárulás esetében figyelemmel kell lenni a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseire is, mégpedig a cselekvőképességre, gyámságra, vagy a szülői felügyeletre vonatkozóan.

A hozzájárulásnál, mint jogalapnál fontos megemlíteni, hogy tömegfelvétel esetén nem kell hozzájárulást kérni, ugyanis ezt a Ptk. tartalmazza: nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Amennyiben az iskola úgy dönt, hogy a jogos érdeket jelöli meg jogalapnak, akkor mindenképpen készítenie kell ezzel kapcsolatosan érdekmérlegelési tesztet. Ebben a mérlegelési tesztben pontosan meg kell határozni, hogy hogy az iskolának pontosan milyen jogos érdeke fűződik az évkönyv elkészítéséhez, adott esetben az iskolai rendezvényeken készült felvételek sajtóban történő nyilvánosságra hozatalához.