A hatályos jogszabályok értelmében a nagyvállalatok részére 2014-től kötelezettséget rónak a rendelkezések, amik értelmében kötelező fogyasztóvédelmi referenst alkalmazniuk.

Nagyvállalatnak (azaz nem kis- és középvállalkozásnak) minősül az a vállalkozás, amelyre az alábbi feltétek teljesülnek:

  • összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél több,
  • éves nettó árbevétele 50 millió eurótól több, vagy mérlegfőösszege legalább 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg,
  • az állam vagy az önkormányzat (vagy közösségi tulajdoni hányad) közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot.

A fogyasztóvédelmi referens feladata

A fogyasztóvédelmi referens feladata a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, a vállalkozás alkalmazottai részére a fogyasztóvédelmi szemlélet erősítését, valamint a fogyasztóvédelmi szabályok ismeretének elmélyítését elősegítő fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés rendszeres szervezése.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje

Fogyasztóvédelmi referens alkalmazása

- hirdetés -

A rendelkezések értelmében az olyan vállalkozás, amely a fenti feltételeknek megfelel, legalább egy fogyasztóvédelmi referenst köteles foglalkoztatni minden olyan megyében és a fővárosban, ahol

  • székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kiskereskedelmi tevékenységet folytat, továbbá
  • közszolgáltatási tevékenységet folytató, valamint törvény alapján ügyfélszolgálat működtetésére kötelezett vállalkozás esetén ügyfélszolgálattal rendelkezik.

A referens a tevékenységét megbízási jogviszonyban is elláthatja.

Bejelentési kötelezettség

A fogyasztóvédelmi referens kötelezettsége, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság részére bejelentse a foglalkoztatásával kapcsolatos adatokat (név, a képesítési bizonyítvány kiállításának dátuma és sorszáma, a foglalkoztatás kezdő időpontja).

Képesítés

Referens nem lehet bárki. A fogyasztóvédelmi törvény részletesen meghatározza azok körét, akik elláthatják a fogyasztóvédelmi referensi feladatokat. A szabályok értelmében referens az lehet, aki

  • államilag elismert fogyasztóvédelmi szakképesítést vagy szakképzettséget szerzett, vagy
  • részére iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzést követően képesítési bizonyítvány kiadására került sor.

Szankció: bírság

Amennyiben egy vállalkozás nem tesz eleget a jogszabályi rendelkezéseknek, bírságot szabhat ki a hatóság. A bírság mértéke 15.000,- forinttól akár az éves nettó árbevétel 5 százalékáig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet.