Járművezetéstől eltiltás végleges hatállyal

- hirdetés -

A járművezetéstől eltiltás szabályait a Büntető Törvénykönyvben (Btk.) találhatjuk meg. Járművezetéstől eltiltás alkalmazható szabálysértési eljárásban is, azonban most csak azokat a szabályokat ismertetem, amelyek a Btk-ban találhatók meg.

Határozott vagy végleges hatályú

A járművezetéstől eltiltás lehet határozott tartamú, vagy végleges hatályú. A határozott tartamú járművezetéstől eltiltás minimum időtartama 1 hónap, míg a leghosszabb tartama 10 év lehet. Az járművezetéstől eltiltás tartamát években és hónapokban kell meghatározni. A Btk. rendelkezik arról, hogy ki tiltható el a járművezetéstől végleges hatállyal: “végleges hatállyal az tiltható el, aki a járművezetésre alkalmatlan.

Mentesítés

A végleges hatályú eltiltás alól a bíróság az eltiltottat kérelemre mentesítheti, ha az eltiltás óta tíz év eltelt, és az eltiltott a járművezetésre alkalmassá vált. “Hogy az ítélkezés egységes legyen, a Kúria (korábban Legfelsőbb Bíróság) kollégiumi véleményt bocsátott ki a járművezetéstől eltiltás büntetés alkalmazásával kapcsolatosan. A kollégium az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében figyelemmel kíséri a bíróságok gyakorlatát, és véleményt nyilvánít a vitás jogalkalmazási kérdésekben.

- hirdetés

A kollégiumi véleménynek a felekre és a terheltre kiterjedő hatálya nincs, és az abban foglaltak a bíróságokra nézve sem bírnak kötelező erővel. E kollégiumi vélemény a 38/2007. BK vélemény.

Ki tiltható el véglegesen

A hivatkozott kollégiumi vélemény értelmében végleges hatállyal a járművezetéstől az a bűncselekményt elkövető tiltható el, aki arra személyi adottságai miatt – életkora, betegsége, a vezetésre kiható súlyos jellembeli fogyatékossága, a vezetési képesség hiánya folytán – alkalmatlan.

A határozott időtartamra való eltiltás mértékének a megállapításánál a bűncselekmény jellegének, tárgyi súlyának, az elkövető közlekedési előéletének és a bűnösség fokának van meghatározó jelentősége.

A büntetőügyek többségében ittas vezetés esetén alkalmaz járművezetéstől eltiltás büntetést a bíróság, de jellemzően közlekedési bűncselekményeknél is alkalmazott büntetés.

Szabálysértési eljárásban ittas vezetés miatt nem veszik el a jogosítvány, csupán közigazgatási bírságot kap az illető.

Végleges hatállyal az tiltható el, aki a járművezetésre alkalmatlan. Alkalmatlan az a közlekedési bűncselekményt elkövető, aki a jármű biztonságos vezetésére életkoránál, betegségénél vagy személyisége valamely tartós korlátozottságánál fogva képtelen.

Alkalmatlannak tekinthető az az elkövető is, akinél súlyos fokú és állandósult jellemhiba, kifogásolható életvezetési stílus észlelhető (idült alkoholizmus, korábbi ittas járművezetés miatti többszörös elítélés stb.).

A határozott tartamú eltiltás szükségessége esetén a törvényben meghatározott 1 hónap-10 éves keretben nyílik lehetőség annak vizsgálatára, hogy az adott bűncselekmény és annak elkövetője milyen mértékben veszélyes a közlekedés biztonságára, s ehhez képest az ő nevelése és másoknak a hasonló magatartástól való visszatartása érdekében milyen tartamú eltiltás látszik célravezetőnek.

E körben is elsősorban a bűncselekmény szándékos vagy gondatlan jellege, a gondatlan cselekményeknél a szabályszegés tudatos elkövetése, illetve az eredményhez való pszichikus viszony és az elkövető általános közlekedési magatartása lesz az irányadó.

- hirdetés -