Hírlevél küldés esetén mit tegyünk a GDPR alapján?

- hirdetés -

A hírlevél küldés az ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelési tevékenységtől eltérő adatkezelés. A hírlevél küldés nem csupán adatvédelmi kérdés, hanem megannyi más jogszabályi feltételnek is meg kell felelni.

A hírlevél küldés jogszabályi háttere a következő:

  • az általános adatvédelmi rendelet (GDPR);
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

A fenti jogszabályok értelmében hírlevelet csak akkor küldhet egy vállalkozás, ha az érintett előzetesen hozzájárult ahhoz, hogy hírlevélküldés céljából kezeljék az adatait. A hozzájárulás nem lehet ráutaló magatartás.

- hirdetés

A hozzájárulásnak kifejezettnek, önkéntesnek kell lennie, vagyis az hírlevélre feliratkozótól tevőleges magatartásra van szükség. Ebben az esetben a megfelelő GDPR jogalap az érintett hozzájárulása lesz. Az előzetes tájékoztatás meg kell hogy feleljen a GDPR 12. cikkében foglaltaknak, vagyis, átláthatónak, érthetőnek, rövidnek kell lennie. Ugyancsak meg kell felelnie a tájékoztatásnak a GDPR 13. cikkében foglaltaknak, vagyis a rendelkezésre bocsátandó információk tekintetében is. Az alábbi információkat kell rendelkezésre bocsátani:

  • az adatkezelőnek elérhetőségei;
  • ha van adatvédelmi tisztviselő, akkor elérhetőségei;
  • személyes adatok tervezett kezelésének célja, adatkezelés jogalapja;
  • címzettek kategóriái, ha van ilyen;
  • annak ténye, hogy harmadik országba továbbításra kerül, vagy sem.

Amennyiben az érintett nem adott egyértelmű, kifejezett és önkéntes hozzájárulást, akkor hírlevél nem küldhető a részére. A hírlevél küldőnek nyilvántartást kell vezetnie arról, akik hozzájárulásukat adták az adatkezeléshez.

A hozzájáruló nyilatkozat beszerzéséhez informatikailag többféle lehetőség van, erről a hírlevél küldőnek kell gondoskodnia, a lényeg, hogy bizonyítható legyen a hozzájárulás.