Elállási jog internetes vásárlás esetén

- hirdetés -

Az elállási jog azt jelenti, hogy ha interneten keresztül vásárolunk, akkor bizonyos határidőn belül indokolás nélkül elállhatunk a vásárlástól, a vásárolt terméket visszaküldhetjük az eladó cégnek, aki köteles a jogszabályban meghatározott határidőn belül a vételárat visszaküldeni. E bejegyzésben az elállási jog részletes szabályait ismerhetjük meg.

Fogyasztóvédelmi intézkedés

Az elállási jog egy fogyasztóvédelmi jogintézmény. Az elállási jogra vonatkozó részletes szabályokat 45/2014-es kormányrendeletben találhatjuk meg. Amikor interneten keresztül vásárolunk, akkor tulajdonképpen egy – ha nem is a klasszikus értelemben vett – szerződéskötés történik a vállalkozás és a vásárló között, mégpedig úgy, hogy a felek között fizikai kapcsolat nincs, úgynevezett távol levők között kerül sor a szerződéskötésre.

Az elállás egy olyan egyoldalú nyilatkozat a fogyasztó részéről, amellyel mindenféle indokolás nélkül, a jogszabályban meghatározott idő alatt elállhat a vásárlástól, a terméket visszaküldheti és az áru árát visszakapja.

A jogszabály értelmezi, hogy mit jelent a távollévők között kötött szerződés. Ennek értelmében olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

- hirdetés

Mint a fogalommeghatározásból kiolvasható, nem csak internetes vásárlás esetén illeti meg a vásárlót az elállási jog. Az elállási joggal élni lehet telefonon, emailben történt vásárlás esetén is, vagyis minden olyan esetben, ha üzlethelyiségen kívül kerül sor szerződéskötésre.

Üzlethelyiségen kívül történő vásárlás esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg az alábbi határidőn belül:

  • egy termék adásvétele esetén az átvétel napjától számított tizennégy napon belül;
  • több termék vásárlása esetén, ha a termékek szolgáltatására külön időpontban kerül sor, akkor az utoljára szolgáltatott termék kézhezvételétől számított tizennégy napon belül;
  • szolgáltatás nyújtása esetén a szerződéskötéstől számított tizennégy napon belül.

Kérdésként merülhet fel, hogy milyen módon kell a vállalkozás részére jelezni, hogy az elállási joggal élni kívánunk. Előírt formanyomtatványt nem határoz meg a jogszabály, így elegendő a fogyasztótól az elállási jogra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat.

A vállalkozás kötelezettsége

Elállási jog gyakorlása esetén a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó részére a vételárat. A fogyasztó kötelezettsége az elállási jog gyakorlása esetén az, hogy az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, vagy visszavinni a terméket. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt küldi el. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

Ugyancsak kérdés lehet, hogy minden termék esetén alkalmazható-e az elállás jog. A kérdésre a válasz az, hogy nem. A jogszabály részletesen szabályozza azon termékek körét (29. §), amelyeknél az elállási jog nem gyakorolható, csak példázó jelleggel néhány:

  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.
- hirdetés -